Auteur: miglis_webadmin

Toewijzingsbeschikking ontvangen?

Toewijzingsbeschikking ontvangen?toewijzingsbesch
Heeft u een toewijzingsbeschikking ontvangen? Bekijk hier de volgende stappen die u bij het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en daarna het MI-GLIS onderneemt.

Hoe vraagt u domeingrond aan?

Het aanvragen van domeingrond gaat hoofdzakelijk via het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Vanaf het moment dat u een toewijzingsbeschikking ontvangen heeft van de Minister, begeeft u zich naar het MI-GLIS. Voor de juiste informatie over de stappen vooraf raadpleegt u de informatie bij het desbetreffende Ministerie:

Heeft u een toewijzingbeschikking?

Ga verder met de volgende stappen:

Stap 1) Controleer goed wat de dagtekening is van uw toewijzingsbeschikking; dat is de datum waarop de Minister van Grondbeleid en Bosbeheer de toewijzingsbeschikking getekend heeft.

Stap 2) Zorg ervoor dat u binnen 4 maanden na dagtekening (zie stap 1) de toewijzingsbeschikking indient bij het MI-GLIS. Zorg ervoor dat u alle stukken heeft bij indiening, toewijzingsbeschikking, originele kaart en C-formulier. Indienen kan elke werkdag tussen 08:00 en 12:00. Na 12:00 worden alle aangeboden stukken zorgvuldig verwerkt, zodat deze (na gemiddeld een maand) afgeleverd kunnen worden door het MI-GLIS aan het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Indieningsformulier; u ontvangt bij het MI-GLIS een indieningsformulier welke u bij de afdeling Expeditie van Domeinkantoor toont (zie stap 3). Het MI-GLIS zorgt voor overschrijving in de registerboeken en geeft uw transport akte door aan Domeinkantoor van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.
 • Vervaldatum; als bijvoorbeeld de dagtekening op uw toewijzingsbeschikking 2 januari 2020 is, dan moet u voor 2 mei 2020 langs bij het MI-GLIS. Als u niet binnen de vier (4) maanden komt, vervalt uw toewijzingsbeschikking van rechtswege.
 • Aanmelding; geef bij uw bezoek aan het MI-GLIS direct door aan de wachtkamer coordinator dat u er bent voor indiening van uw toewijzingsbeschikking.

Stap 3) Een (1) maand na indiening bij het MI-GLIS kunt u contact opnemen met de afdeling Expeditie bij het Domeinkantoor van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Neem daarbij uw indieningsformulier mee welke u van het MI-GLIS meekreeg (zie stap 2). Aldaar kunt u informeren naar uw transport akte.

Reminders

Wilt u een kopie perceelkaart of een overzichtskaart aanvragen, lees hier hoe u dit kunt doen.

Wilt u een hypothecaire uittreksel aanvragen, lees hier verder hoe u dit het best kunt doen. Bekijk ook de video voorlichting.

[PerceelsID] Belangrijk te weten!

Bekendmaking van het Management Instituut GLIS

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Het Management Instituut GLIS brengt het volgende onder de aandacht van het publiek.

Sedert 28 oktober 2016 is het Staatsbesluit Perceels Identificaties (SB 2016 no. 129) in werking getreden, welk dwingend voorschrijft dat uitmetingskaarten van percelen, die door landmeters worden geproduceerd, moeten worden goedgekeurd door het MI-GLIS. Hierdoor wordt gegarandeerd dat uitmetingskaarten voldoen aan internationale normen en standaarden. Indien de uitmetingskaart (perceelkaart) door het MI-GLIS is goedgekeurd, wordt deze voorzien van een perceelsID.

Veel klachten hebben het Instituut bereikt over lange wachttijden en hoge kosten die door landmeters bij hun cliënten in rekening worden gebracht. Daarbij wordt ook nog de vinger gewezen naar het MI-GLIS die voor oponthoud zou zorgdragen en de kosten omhoog zou drukken. Voor de goede orde brengt het MI-GLIS het volgende onder de aandacht:

 1. Het MI-GLIS neemt de door de landmeter ingediende uitmetingskaarten binnen drie werkdagen in behandeling. Indien de meting tekortkomingen heeft, wordt die digitaal geretourneerd aan de landmeter, met het verzoek om die tekortkomingen te corrigeren. Pas nadat de correcties door de landmeter zijn aangebracht, zal een perceelsID worden toegekend.
 2. Er is geen discussie mogelijk over de behandeling van de uitmetingskaart tussen het MI-GLIS en het publiek. Ook met de opdrachtgever niet. Uitmetingskaarten ter goedkeuring aangeboden aan het MI-GLIS, zijn eigendom van de landmeter die ze heeft ingediend.
 3. De kosten voor de goedkeuring van een uitmetingskaart inclusief het toekennen van een perceelsID door het MI-GLIS bedragen slechts SRD 50,- (vijftig Surinaamse Dollars).
 4. Het traject van goedkeuring van uitmetingskaarten en toekennen van een perceelsID kan door een ieder met een aanvraagnummer online worden gevolgd via miglis.sr/pid. Het aanvraagnummer wordt verstrekt door de landmeter.
 5. Voor de vervaardiging van uitmetingskaarten dient het publiek zich uitsluitend te wenden tot beëdigde landmeters in Suriname. De lijst van beëdigde landmeters is te vinden op de website van het MI-GLIS op miglis.sr. Personen die zich uitgeven als landmeter maar niet op de lijst van het MI-GLIS voorkomen, zijn geen beëdigde landmeters en worden niet erkend door het
  MI-GLIS.
 6. Landmeters zijn zelfstandige ondernemers. Het MI-GLIS heeft geen enkele bevoegdheid om hen tarieven voor te schrijven. Het publiek dient er eveneens rekening mee te houden dat het werk van de landmeter bepaald wordt door vele factoren waaronder afstand, bebossing, weersomstandigheden, internetverbinding, de situatie van het perceel etc.
 7. Het publiek wordt geadviseerd om bij de voorgenomen verkoop van percelen vroegtijdig contact te maken met een beëdigde landmeter voor de uitmeting van het perceel en niet te wachten tot het laatste moment.
 8. Percelen waarvan er een moderne uitmetingskaart inclusief perceelsID bestaat, hoeven niet opnieuw te worden uitgemeten.

Wij hopen hiermee de vele vragen die ons dagelijks bereiken over perceelsID’s te hebben beantwoord.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.miglis.sr of op ons kantoor aan de *Primulastraat no. 1 en wel de 2e etage. U kunt ons ook emailen op: info@miglis.sr.

*Nieuw adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat #187

Artikel: Registering Property – the path to digitization

 • In de afgelopen vijf jaar hebben 37 economieën hun grondregistratie geautomatiseerd.
 • In landen waar de grondregistratie geautomatiseerd is, is de wachttijd voor overdrachten met 38% verminderd. Landen die dat niet hebben gedaan is de wachttijd met slechts 7% afgenomen.
 • Voordat de overstap gemaakt wordt naar digitalisering van de grondregistratie, moet er rekening gehouden worden met wettelijk draagvlak, haalbare technologische mogelijkheden en personeels –en sociale factoren.
 • Het overgaan tot volledige digitalisering is een proces van enkele stappen. Het begint bij het digitaliseren en automatiseren van het grondregistratie systeem en groeit naar dienstverlening met volledige online registratie van onroerende goederen.
  Na de digitalisering kan de grondregistratie verder uitbreiden in het verlenen van diensten, zoals het ontwikkelen van mobiele applicaties en het verbinden van diensten en data aan andere instanties.

Download het volledige artikel hier.

Oudste plantagekaart van Suriname

De Oudste plantagekaart van Suriname is gegeorefereerd.

Afkondiging Staatsbesluit PerceelsID

161124staatsbeslpercidHet Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat op 27 oktober 2016, het het Staatsbesluit inzake toekenning perceelsidentificaties (Besluit Perceelsidentificaties) (SB 2016 no.129) is afgekondigd. Met dit Staatsbesluit is een belangrijke mijlpaal bereikt in de grondregistratie van Suriname. Elk perceel in Suriname zal worden voorzien van een perceelsidentificatie (perceelsID) die door het MI-GLIS via de beëdigde landmeters zal worden verstrekt. In eerste instantie zal alleen ten behoeve van percelen die worden verkocht of nieuw gevormd, een perceelsID worden toegekend. De aanvraag voor een PerceelsID, verloopt altijd via een beëdigde landmeter in Suriname bij de vervaardiging van een uitmetingskaart.
Het verstrekken van een perceelsID houdt veel meer in dan slechts de toekenning van een uniek nummer. Het MI-GLIS zal alleen overgaan tot de toekenning van een perceelsID indien de uitmetingskaarten, vervaardigd door beëdigde landmeters, voldoen aan de eisen gesteld in de Landmetersinstructies. Hierdoor wordt de kwaliteit bij het vervaardigen van uitmetingskaarten steeds beter. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat mogelijke verwarring, bij de identificatie van percelen, tot een minimum wordt beperkt.
De rechtszekerheid m.b.t. grondbezit wordt als gevolg hiervan aanmerkelijk verhoogd.
Het MI-GLIS doet een beroep op het publiek om haar bijdrage te blijven leveren aan de verbetering van de grondregistratie in Suriname. Dit kunt u ondermeer doen door raadpleging van onze percelen-laag op: www.miglis.sr/percelenonline/.
Indien u onjuistheden of tekortkomingen tegenkomt, verzoeken wij u om een kopie van uw perceelkaart te doen toekomen aan het MI-GLIS. Voor meer informatie bezoek ons aan de *Primulastraat no. 1 en wel de 2e etage, telefoon: 403783 toestel 222.

*Nieuw adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat #187

Download SB 2016 no. 129 hier.

Verslag: toekomst geoinformatievoorziening Suriname

KadIntGlisLogosAls onderdeel van het project:
Ketenverbetering land, data- en informatievoorziening Suriname
heeft het MI-GLIS i.s.m. Kadaster Internationaal
op 14 juni 2016 een lezing verzorgd met als titel:

Enige Toekomst Perspectieven voor de Land Administratie en Geo-Informatievoorziening
  in Suriname”.

Gastspreker: Christiaan Lemmen Ph.D, Sr. Geodetic Advisor van Kadaster Internationaal
in Nederland, tevens Directeur van de International Office of Cadastre and Land Records
binnen de International Federation of Surveyors (FIG) en mede-auteur van de International
Standards for the Land Administration Domain.

160620DownloadSlidesLemmenDe slides van de lezing kunt u hier downloaden.

 

Kadaster International technische assistentie

 • Kad. Int'l & Business Dev.
  Kad. Int'l & Business Dev.
 • Scrum sessie
  Scrum sessie
 • Kantoor v/d Bewaarder
  Kantoor v/d Bewaarder
 • MI-GLIS IT
  MI-GLIS IT
 • Kad. Int'l Team
  Kad. Int'l Team

 

In het kader van het project “Ketenverbetering vastgoedregistratie Suriname”, werkt het MI-GLIS samen met Kadaster International. De komende twee (2) weken wordt er nauw samengewerkt met expertise uit Kadaster Nederland, waaronder:

 • Christiaan Lemmen, Ph.D., mede auteur van de ISO standaard voor Land Administration Domein (ISO 19152). Lemmen heeft in meer dan 50 landen ervaring met het opzetten van een ‘Fit-for-Purpose Land Administration’
 • Paul Saers: Senior Geodetic Advisor for Kadaster International op het gebied van land administration, automatisering en processen. Hij heeft werkervaring opgedaan in Namibie, Algerije, Rwanda, Egypte, Bangladesh en Aruba.
 • Mathilde Molendijk, Project Manager vanuit Kadaster International. Molendijk is Regio Manager te Kadaster International, gespecialiseerd in land administratie Latijns Amerika. Voor haar intrede bij Kadaster International, was Molendijk Programme manager aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van onder andere de master UNIGIS (www.unigis.net) opleiding.
 • Richard Metz: Senior IT manager Kadaster Nederland.

Lezing: toekomst geoinformatievoorziening Suriname

KadIntGlisLogosHet MI-GLIS voert sedert het vorig jaar in samenwerking met ‘Kadaster International’
het project “Ketenverbetering land, data- en informatievoorziening Suriname” uit. Dit project beoogt het proces van landinformatie en eigendomsregistratie in Suriname te verbeteren. Het uiteindelijk effect van deze verbetering zal moeten zijn dat de rechtszekerheid met betrekking tot de registratie van onroerende goederen wordt verbeterd en dat Suriname daarmee in een veel betere concurrentie positie zal komen te verkeren.
In het kader van bovengenoemd project wordt ook aandacht besteed aan de geografische informatie (geo-informatie) voorziening in Suriname. De geo-informatie voorziening is in ons land nog niet voldoende ontwikkeld. Binnen de United Nations en andere internationale organisaties is echter reeds geruime tijd de discussie opgelaaid over de intensivering van het gebruik van geo-informatie voor sociaal- economische analyses.
Het MI-GLIS beijvert zich het belang van geo-informatie te onderstrepen en heeft zichgislayersDrop tot doel gesteld om een belangrijke spil te worden in de productie en het beheer van geo-informatie in Suriname.
In bovengenoemd verband zal het MI-GLIS een lezing organiseren welke zal worden
verzorgd door de heer Christiaan Lemmen Ph.D, die vanwege zijn rijke ervaring in heel veel ontwikkelingslanden ongetwijfeld een belangrijke bijdrage kan leveren aan de discussie over het belang en gebruik van geo-informatie in Suriname.
Christiaan Lemmen is Sr. Geodetic Advisor van Kadaster Internationaal in Nederland. Hij is tevens Directeur van de International Office of Cadastre and Land Records binnen de International Federation of Surveyors (FIG). De heer Lemmen is één van de auteurs van de International Standards for the Land Administration Domain. Christiaan Lemmen heeft ervaring opgedaan in meer dan 50 landen.

Langs deze weg nodigen wij u uit ter bijwoning van eerdergenoemde lezing.Lemmen

Datum: dinsdag 14 juni 2016
Tijd: 19:30 – 21:30
Plaats: University Guesthouse aan de Leysweg
Onderwerp: “De toekomst van de Geo-informatievoorziening in Suriname.”

Gelieve uw participatie te bevestigen per email naar info@miglis.sr of telefonisch per 403785 ext. 257