Auteur: MI-GLIS

BEKENDMAKING KLACHTEN LANDMETERS

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Beste klant,

De afgelopen periode hebben wij diverse klachten ontvangen vanuit de samenleving. Deze klachten betreffen personen, die zich uitgeven als MI-GLIS medewerkers of landmeters cq. landmetersassistenten die namens het MI-GLIS opmetingen komen verrichten.

Let op!

  • De MI-GLIS-medewerkers dienen zich te allen tijden te legitmeren bij de uitoefening van hun (controle) werkzaamheden ten behoeve van de dienst. De medewerkers dienen op elk verzoek van de eigenaren, zakelijk gerechtigden en de gebruikers van gebouwen en terreinen alwaar zij zich bevinden, zich te legitimeren met hun bedrijfsbadge. Hieronder treft u een voorbeeld van de bedrijfsbadge die aan de achterzijde voorzien is van een blinddruk van het MI-GLIS.
  • Landmeters en landmeters- assistenen dienen zich te legitimeren met de bedrijfsbadge van de organistie waaraan zij verbonden zijn.
  • U hoeft de MI-GLIS medewerkers niet te betalen voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van de dienst.

 

Het Bestuur van het MI-GLIS

DEELNAME 12E SESSIE UNGGIM (DIRECTEUR G. HEIKERK)

MI-GLIS neemt deel aan de 12de vergadering van de UN-GGIM
Committee of Experts on Global Geospatial Information Management

Directeur Mw. Mr. Glenda Heikerk heeft van 3 tot en met 5 augustus 2022, deelgenomen aan de “twelfth session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)”, in New York, Verenigde Staten. Dit gebeurde op uitnodiging van de Secretaris- Generaal van de Verenigde Naties, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Mw. Heikerk is tevens focal point van de UN-GGIM. Naast Suriname waren er ook vertegenwoordigers aanwezig uit Canada, VS, Jamaica, Mexico, Guatemala, Ecuador, Argentinië, Brazilië, Peru, Bahama’s en Chili.

Tijdens deze bijeenkomst werd de interactie gezocht tussen de lidstaten van het Regionaal Comité voor:

1. Uitwisseling over uitdagingen en verwachtingen van de UN-GGIM: Amerika’s werkgroepen, netwerken en initiatieven;

2. een overzicht geven van de onderlinge samenwerking die in de praktijk kan worden gebracht om de voorgestelde activiteiten voor de werkplannen zo goed mogelijk uit te voeren;

3. tegen november 2022 een akkoord bereiken over de verwachte voortgang van het UN-GGIM Amerika’s-werkplan, om deze te presenteren in de negende zitting van het regionaal comité in november 2022.


Mw. Mr. G. Heikerk in t midden.

De directeur van het MI-GLIS heeft tijdens deze vergadering het standpunt van Suriname bekendgemaakt, ten aanzien van het bevorderen en versterken van de coördinatie en samenhang van het mondiaal geospatiale informatiebeheer, teneinde de beschikbaarheid en toepassing van geospatiale informatie en diensten te verbeteren.

Mw. Heikerk ging ook in op enkele kwesties op het gebied van landgebruik waarmee Suriname al enige tijd worstelt. Zo ging ze in op het grondenrechtenvraagstuk waarbij de wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken nog moet worden goedgekeurd door het Surinaams Parlement. Een ander juridisch probleem met betrekking tot landbeheer heeft betrekking op de boedelproblematiek. Dit probleem heeft verschillende implicaties voor het landgebruik. Beperkingen in wetgeving worden zo opgelegd dat het gebruik van rechten niet tot nadeel leidt, maar deze beperkingen zijn niet altijd terug te vinden in één centraal register, met weinig afstemming tussen instellingen of registers, waardoor soms nadeel ontstaat voor de belanghebbenden. Een uitdaging voor Suriname is nog steeds het vergroten en upgraden van de GIS-trainings activiteiten. Samen met het Polytechnisch College en Artesis Belgium wil het MIGLIS een Surveyor programma introduceren in Suriname.

Tijdens deze 12de vergadering van het VN-comité van experts op het gebied van Internationale Georuimtelijke Informatie Management is de ECOSOC-resolutie; ‘Enhancing global geospatial information management arrangements’, aangenomen. De nadruk is voornamelijk gelegd op het belang van het centraliseren van de landadministratie en landregistratie. ECOSOC is het verdrag van de Verenigde Naties inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.

Het Regionale Comité van de Americas bepaalt de relevante regionale kwesties voor het beheer van georuimtelijke informatie en neemt de nodige maatregelen om de economische, sociale en ecologische voordelen van het gebruik ervan te maximaliseren. Het voorgaande is gebaseerd op kennis en de uitwisseling van ervaringen en technologieën door lidstaten. Dit maakt het mogelijk om de oprichting van Geospatial Data Infrastructures in de Amerikas en andere nationale initiatieven te bevorderen, naast bijdragen aan debatten in UN-GGIM.

De volgende zitting van het regionaal comité vindt plaats in november in Santiago, Chili.

Paramaribo, 06 september 2022

Afdeling Communicatie

AANVRAGEN VGO’S tbv DE KLANT

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Geachte klant,

Recent is gebleken dat er door derden verklaringen van geen onroerend goed worden aangevraagd, bedoeld voor de uitgifte van gronden ten behoeve van belanghebbenden.
Hierbij willen wij u erop wijzen dat in het kader van de privacy schending, de verklaring van geen onroerend goed door de belanghebbende zelf, door een derde middels machtiging of bij collectieve aanvraag door het Ministerie van Grondbeheer en Bosbeleid kan worden aangevraagd.

Vertrouwend u te hebben geïnformeerd, verblijven wij.

Het Bestuur van het MI-GLIS

BEKENDMAKING BEDRIJFSLUITING 16 AUG. 2022

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT
INSTITUUT GLIS

Beste Klant,

Het MI-GLIS maakt bekend dat wegens bijzondere omstandigheden, het kantoor op dinsdag 16 augustus 2022 om 13.00 uur sluit. Voor de afhandeling van uw aanvragen kunt u tot 12.00 uur bij de afhaaldesk zijn.

Hoogachtend,

Het Bestuur van het MI-GLIS

BEKENDMAKING LEGITIMATIE MEETTEAM


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Verplicht legitimeren medewerkers Meetteam bij het doen van opmetingen

Geachte klant,

Het MI-GLIS maakt bekend dat haar medewerkers, zich te allen tijden moeten legitmeren bij de uitoefening van hun werkzaamheden ten behoeve van de dienst. De medewerkers dienen op elk verzoek van de eigenaren, zakelijk gerechtigden en de gebruikers van gebouwen en terreinen alwaar zij zich bevinden, te legitimeren met hun bedrijfsbadge.

 

                           
1. Voorbeeld voorzijde Bedrijfsbadge               2.  Achterzijde bedrijfsbadge

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@miglis.sr.

 

 

BEKENDMAKING TEGEMOETKOMING BURGERIJ


MEDEDELING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Burgers die “nog” geen mogelijkheid hebben voor Internetbankieren

Geachte klant,
Per 27 juni 2022 is het online betalen voor producten en diensten van het MI-GLIS gelaunched.
Het is gebleken dat er enkele burgers zijn die “nog” niet beschikken over de mogelijkheden voor Internetbankieren.

Het MI-GLIS komt graag die groep burgers tegemoet, door het tijdelijk aannemen van contante betalingen voor online aanvragen.

Wat moet u doen?

  • Bestel uw product online, via de website miglis.sr.
  • Na het online bestellen, begeeft u zich naar het kantoor van het MI-GLIS voor het per kas betalen van de kosten voor het bestelde product.
  • Print het “verplichte bestelnummer” uit en neem het mee voor het doen van de betaling.
  • De aanvraag wordt pas verwerkt, nadat de kosten zijn betaald.

Let op!
Bovenstaande betaalmethode is slechts één (1) maand geldig, met ingang van 20 juli 2022.
Wij drukken u op het hart om uw online betaalmogelijkheden zo spoedig als mogelijk in orde te maken.

NB.: Voor seniore burgers die geen internetmogelijkheden hebben, bestaat bij wijze van uitzondering de gelegenheid om van 08:00-12:00uur, hun product op het MI-GLIS kantoor aan te vragen en per kas te betalen. De nodige bescheiden zullen wel moeten worden overlegd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@miglis.sr of bezoek de website www.miglis.sr.