Auteur: MI-GLIS

Bekendmaking Klanttevredenheidsonderzoek

Bekendmaking-Klanttevredenheidsonderzoek

Het MI-GLIS zal van 13 januari tot en met 27 januari 2022 een klanttevredenheids-onderzoek uitvoeren. De doelen van dit onderzoek zijn:

 1. te weten komen hoe de cliënten / de partners van het MI-GLIS in het werkveld denken over de manier waarop het MI-GLIS omgaat met haar cliënten in relatie tot de producten en diensten, die geleverd worden door het MI-GLIS;
 2. als organisatie kennis nemen van verbeteringen / aanvullingen / eventueel nieuwe diensten, die door de samenleving / de cliënten als te zijn gewenst, kenbaar worden gemaakt;
 3. te werken aan de verbeterpunten, die bekend worden uit het onderzoek, waardoor de dienstverlening van het MI-GLIS beter en efficiënter wordt;
 4. de sterke kanten van de organisatie, die uit het onderzoek bekend worden, delen met alle betrokkenen.

U bent burger/ algemene cliënt van het MI-GLIS en uw mening over onze organisatie is zeker ook belangrijk.

U wordt in de gelegenheid gesteld om het enquêteformulier digitaal en anoniem in te vullen en aan het MI-GLIS te doen toekomen. Dit kan via de website van het MI-GLIS (www.miglis.sr).

Indien u de enquête in hardcopy wil invullen, is dat ook mogelijk. Dat kan op het kantoor aan de Mr. J. Lachmonstraat 187 (hoek Hindilaan). U vult aldaar het enquête formulier (anoniem) in en deponeert het in de speciaal daartoe geplaatste box op het kantoor van het MI-GLIS.

Als u vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn i.v.m. het bovenstaande, kunt u zich wenden tot mw. Karin Blufpand (via het email adres karinblufpand@miglis.sr of via telefoon: 403783 tst. 257).

Wij stellen uw participatie in eerdergenoemd klanttevredenheidsonderzoek op prijs en danken u bij voorbaat voor uw participatie.

 

Het bestuur van het MI-GLIS

Bekendmaking i.v.m. lancering registratiewebsite voor grondhuur aanvragen

Bekendmaking van het Management Instituut GLIS

Sinds de bekendmaking van de lancering van een registratiewebsite voor grondhuur aanvragen door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), wordt het MI-GLIS overladen met vragen over en verzoeken voor registratie.

Ter voorkoming van misverstanden willen wij u erop attent maken dat – zoals op onze website reeds is aangegeven – het MI-GLIS geen onderdeel is van het Domeinkantoor van het ministerie van GBB en niet verantwoordelijk is voor de uitgifte van domeingronden.

Om in aanmerking te komen voor het recht van grondhuur, bent u nog steeds terecht bij het ministerie van GBB. Zie hiervoor de registratiewebsite: gbbregistratie.sr

Het bestuur van het MI-GLIS

Toespraak opening nieuw MI-GLIS kantoorgebouw 1e directeur drs. Silvano Tjong-Ahin, minister ROM

Op 16 september vond de officiële opening plaats van het nieuw MI-GLIS kantoorgebouw aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat 187. De opening is verricht door de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi.
De toespraak van de heer drs. Silvano Tjong-Ahin, minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, 1e directeur van het MI-GLIS.

 

MI-GLIS kantoor gesloten op 16 september 2021

           

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Beste klant,

Op donderdag 16 september 2021 is het MI-GLIS kantoor gesloten en zullen wij u niet kunnen ontvangen.

Indien uw toewijzingsbeschikking op donderdag 16 september 2021 zal komen te vervallen, roepen wij u hierbij op om die uiterlijk woensdag 15 september 2021 voor overschrijving in te dienen op ons kantoor.

Wij danken u voor uw begrip en verwelkomen u weer op vrijdag 17 september 2021.

Het bestuur van het MI-GLIS

Officiële opening MI-GLIS kantoor

Op donderdag 16 september 2021 wordt het MI-GLIS kantoor officieel geopend door
de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi.

In verband hiermee is ons kantoor gesloten.

Graag zouden wij u allen willen betrekken bij de opening en rondleiding, maar vanwege de
coronapandemie is dit niet mogelijk.
Speciaal voor u hebben wij een virtuele rondleiding die u via onze website (www.miglis.sr)
kunt bekijken.

Wij rekenen op uw begrip en verwelkomen u weer op 17 september 2021.

Het bestuur van het MI-GLIS

Bekendmaking i.v.m. technische onderhoudswerkzaamheden online applicaties MI-GLIS d.d. vrijdag 06 augustus 2021

 

Het MI-GLIS maakt hierbij bekend dat de online applicaties, wegens technische onderhoudswerkzaamheden niet beschikbaar zijn op:
Datum: vrijdag 06 augustus 2021
Tijd: vanaf 14.00u

Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, verwachten wij dat de online applicaties weer beschikbaar zijn op:

Datum: zaterdag 07 augustus 2021

Tijd: vanaf 15.00u .

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief en danken u voor uw begrip.

Het bestuur van het MI-GLIS

Samenwerkings-overeenkomst revisie Klapper 2011

Samenwerkingsovereenkomst revisie Klapper 2011

Op 9 juni 2021 heeft het MI-GLIS een samenwerkingsovereenkomst getekend met 5 onafhankelijke makelaars/ taxateurs teneinde te komen tot revisie van de Klapper van 2011.

 De klapper is een document waarvan er gebruik wordt gemaakt bij de bepaling van de taxatiewaarden. Het is vermeldenswaard dat de Klapper geen wettelijke grondslag heeft, maar het dient als een referentie kader om te voorkomen dat taxateurs  bij het taxeren de percelen onderwaarderen. De Klapper geeft dus de ondergrens aan die gehanteerd moet worden bij toetsing van taxatiewaarden. Aan de hand van de Klapper wordt het MI-GLIS in staat gesteld om de inning van zegelrechten ten behoeve van de Staat op een richtige wijze uit te kunnen voeren.

 De Klapper is destijds tot stand gekomen na gemaakte afspraken tussen de toenmalige Hypotheekbewaarder Dhr. H. Rokette, de makelaars/taxateurs en de Vereniging van Notarissen en kandidaat-notarissen (VNKN). De huidige Klapper dateert van 2011.

 Ten aanzien van de huidige  klapper moet worden opgemerkt dat die enkele beperkingen heeft te weten:

 1. De klapper geeft de Euro waarde aan, terwijl er in SRD afgerekend moet worden. In afstemming met de notarissen wordt de juiste waarde in de taxatierapporten vermeld in SRD. De omrekening van Euro naar SRD geschiedt volgens de geldende  verkoop dagkoers van de Centrale Bank van Suriname.
 2. De klapper bevat alleen de klapperwaarde in de districten Paramaribo en Wanica. Percelen buiten de districten Paramaribo en Wanica worden op basis van ervaring en vergelijking beoordeeld aan de hand van de gemiddelde marktprijzen.
 3. De klapperwaarde geeft slechts de waarde van de blote, onbebouwde percelen aan. Bij de beoordeling van bebouwde over te dragen percelen wordt er een inschatting gemaakt van de waarde van het opstal op basis van een gemiddelde prijs. De conditie van het opstal wordt bij de beoordeling ook in aanmerking genomen.

 Op basis van het vorige is het noodzakelijk gebleken dat de Klapper wordt geactualiseerd c.q. aangevuld. Sedert de periode oktober 2019  waren door de voormalige Bewaarder Mr. G. Heikerk initiatiefgesprekken gevoerd met de Beroepsorganisatie, de Associatie van Makelaars in Onroerende Goederen (“AMOG”) en is er naar aanleiding hiervan een pilot project gestart per december 2019 voor herziening van de klapper.

 Thans zijn vijf onafhankelijke makelaars/taxateurs, de “Commissie Herziening Klapperwaarden”, op speciaal verzoek van de Directeur van het MI- GLIS, Mr. G. Heikerk bereid gevonden om de Klapper te evalueren en deze te herzien, c.q. aan te vullen. De “Commissie Herziening Klapperwaarden” wordt ingevuld door de volgende personen:

 • Omayra Bouterse
 • Sergio Eliazer
 • Maikel Latour
 • Farik Nazir
 • Arthur Krommie

 De herziene klapper moet in december 2021 een feit zijn.