Algemeen

Wijziging openingstijden KvG


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Beste klant,

Het Bestuur van het Management Instituut GLIS (MI – GLIS) maakt hierbij bekend dat, met ingang van 01 augustus 2019, de openingstijden zijn gewijzigd voor de volgende diensten bij het Kantoor van de GLIS – landmeter (KvG).

U bent van 08.00 – 12.00u terecht bij de Frontdesk voor:

 1. Het aankopen van kaartmateriaal;
 2. Het aanvragen van informatie uit het MI – GLIS bestand.

Gelieve hiermee rekening te willen houden.

CORS SRBR (Brokopondo) Offline

Beste CORS gebruiker,

Hierbij willen wij u doorgeven dat Station SRBR, wegens een defect aan de GNSS ontvanger tot nader order offline is.

Wij doen alles eraan om dit station zo snel mogelijk weer online te krijgen. U wordt zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld wanneer dit station weer online is.

Onze verontschuldigingen voor het ontstane ongerief.

16 juli 2019

 

Waarneming functie Bewaarder


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Het Bestuur van het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat de functie van
Bewaarder wordt waargenomen door de heer Mr. Norman Ulrich Doorson.

Het publiek wordt gevraagd om hiermee rekening te houden.

Voor meer informatie kunt u terecht op ons kantoor aan de Primulastraat no. 1 en wel de 1e etage.
Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 403783.

Storing station PMB1

Beste CORS gebruiker,

Vanwege een interne stroom storing bij de MAS is station PMB1 (Paramaribo), tijdelijk niet beschikbaar voor NTRIP diensten.
Onze verontschuldiging voor het ontstane ongerief.

De MAS werkt eraan om deze storing spoedig op te heffen.

16 mei 2019

[PerceelsID] Belangrijk te weten!

Bekendmaking van het Management Instituut GLIS

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Het Management Instituut GLIS brengt het volgende onder de aandacht van het publiek.

Sedert 28 oktober 2016 is het Staatsbesluit Perceels Identificaties (SB 2016 no. 129) in werking getreden, welk dwingend voorschrijft dat uitmetingskaarten van percelen, die door landmeters worden geproduceerd, moeten worden goedgekeurd door het MI-GLIS. Hierdoor wordt gegarandeerd dat uitmetingskaarten voldoen aan internationale normen en standaarden. Indien de uitmetingskaart (perceelkaart) door het MI-GLIS is goedgekeurd, wordt deze voorzien van een perceelsID.

Veel klachten hebben het Instituut bereikt over lange wachttijden en hoge kosten die door landmeters bij hun cliënten in rekening worden gebracht. Daarbij wordt ook nog de vinger gewezen naar het MI-GLIS die voor oponthoud zou zorgdragen en de kosten omhoog zou drukken. Voor de goede orde brengt het MI-GLIS het volgende onder de aandacht:

 1. Het MI-GLIS neemt de door de landmeter ingediende uitmetingskaarten binnen drie werkdagen in behandeling. Indien de meting tekortkomingen heeft, wordt die digitaal geretourneerd aan de landmeter, met het verzoek om die tekortkomingen te corrigeren. Pas nadat de correcties door de landmeter zijn aangebracht, zal een perceelsID worden toegekend.
 2. Er is geen discussie mogelijk over de behandeling van de uitmetingskaart tussen het MI-GLIS en het publiek. Ook met de opdrachtgever niet. Uitmetingskaarten ter goedkeuring aangeboden aan het MI-GLIS, zijn eigendom van de landmeter die ze heeft ingediend.
 3. De kosten voor de goedkeuring van een uitmetingskaart inclusief het toekennen van een perceelsID door het MI-GLIS bedragen slechts SRD 50,- (vijftig Surinaamse Dollars).
 4. Het traject van goedkeuring van uitmetingskaarten en toekennen van een perceelsID kan door een ieder met een aanvraagnummer online worden gevolgd via miglis.sr/pid. Het aanvraagnummer wordt verstrekt door de landmeter.
 5. Voor de vervaardiging van uitmetingskaarten dient het publiek zich uitsluitend te wenden tot beëdigde landmeters in Suriname. De lijst van beëdigde landmeters is te vinden op de website van het MI-GLIS op miglis.sr. Personen die zich uitgeven als landmeter maar niet op de lijst van het MI-GLIS voorkomen, zijn geen beëdigde landmeters en worden niet erkend door het
  MI-GLIS.
 6. Landmeters zijn zelfstandige ondernemers. Het MI-GLIS heeft geen enkele bevoegdheid om hen tarieven voor te schrijven. Het publiek dient er eveneens rekening mee te houden dat het werk van de landmeter bepaald wordt door vele factoren waaronder afstand, bebossing, weersomstandigheden, internetverbinding, de situatie van het perceel etc.
 7. Het publiek wordt geadviseerd om bij de voorgenomen verkoop van percelen vroegtijdig contact te maken met een beëdigde landmeter voor de uitmeting van het perceel en niet te wachten tot het laatste moment.
 8. Percelen waarvan er een moderne uitmetingskaart inclusief perceelsID bestaat, hoeven niet opnieuw te worden uitgemeten.

Wij hopen hiermee de vele vragen die ons dagelijks bereiken over perceelsID’s te hebben beantwoord.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.miglis.sr of op ons kantoor aan de Primulastraat no. 1 en wel de 2e etage. U kunt ons ook emailen op: info@miglis.sr.

Nieuw station (SRMG) toegevoegd aan het NGRS netwerk

“Beste CORS gebruiker,

Middels dit bericht willen wij u meedelen dat er sinds kort een nieuw station (SRMG) is toegevoegd aan het NGRS netwerk.
De GNSS antenne van het station is aan het gebouw van Telesur te Moengo in het district Marowijne.

De onderstaande Mountpoints zijn geactiveerd voor het station:
– SRMG_RTCM
– SRMG_RTCM23
– SRMG_ CMRp
– SRMG_CMRx
– SRMG_CMR

De ruwe data van dit station is te downloaden via de onderstaande link:
ftp://corsdata.miglis.sr/SRMG/

Gezien het feit dat het MI-GLIS ook afhankelijk is van derden, verzoeken wij u voor vertrek naar Marowijne voor metingen contact op te nemen met de CORS afdeling zodat u geïnformeerd wordt over de status van het Station”

28 februari 2019

Nieuw station (SRTS) toegevoegd aan het NGRS netwerk

“Beste CORS gebruiker,

Middels dit bericht willen wij u meedelen dat er sinds kort een nieuw station (SRTS) is toegevoegd aan het NGRS netwerk.
De GNSS antenne van het station is aan het gebouw van het onderstation van Telesur te Soemboredjo, in het district Coronie

De onderstaande Mountpoints zijn geactiveerd voor het station:

 • SRTS_RTCM
 • SRTS_RTCM23
 • SRTS_ CMRp
 • SRTS_CMRx
 • SRTS_CMR

De ruwe data van dit station is te downloaden via de onderstaande link:
ftp://corsdata.miglis.sr/SRTS/

Gezien het feit dat het MI-GLIS ook afhankelijk is van derden, verzoeken wij u voor vertrek naar Coronie voor metingen contact op te nemen met de CORS afdeling zodat u geïnformeerd wordt over de status van het Station”

21 januari 2019

MI-GLIS & ECLAC houden workshop “Towards a National Integrated Geospatial Framework in Suriname”

Van 5 tot en met 7 december 2018, heeft het Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS), in samenwerking met de United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), een workshop gehouden in de Banquet Hall van Torarica Resort & Casino. Deze workshop had als titel “Towards a National Integrated Geospatial Framework in Suriname” en had als doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de bewustwording over en het vergaren, delen en verbeteren van ruimtelijke data in ons land. Tweeëntwintig (22) Surinaamse organisaties en bedrijven hebben aan de drie dagen durende workshop geparticipeerd. Bij de workshop hebben enkele deelnemers, te weten het MI-GLIS, het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), de NV Energie Bedrijven Suriname (NV EBS) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) presentaties gehouden over het gebruik en genereren van ruimtelijke data binnen hun organisaties.
De vertegenwoordiger van de ECLAC, de heer Alvaro Monett, heeft diverse presentaties over het gebruik van spatial data verzorgd, waarbij ook voorbeelden gegeven zijn van landen uit de regio, namelijk Chili en Panama.
Het is de bedoeling dat het MI-GLIS samen met andere organisaties in Suriname, een netwerk op het gebied van ruimtelijke data en informatie, opzet en onderhoudt.
De workshop is het vervolg op een onderzoek naar ruimtelijke data bij verschillende bedrijven en organisaties in Suriname, welke in 2017 door het MI-GLIS afgerond werd.

Nieuw station (SRHR) toegevoegd aan het NGRS netwerk

“Beste CORS gebruiker,

Middels dit bericht willen wij u meedelen dat er sinds kort een nieuw station (SRHR) is toegevoegd aan het NGRS netwerk.
De GNSS antenne van het station is aan het gebouw van het onderstation van Telesur te Henar, in het district Nickerie.

De onderstaande Mountpoints zijn geactiveerd voor het station:
– SRHR_RTCM
– SRHR_RTCM23
– SRHR_ CMRp
– SRHR_CMRx
– SRHR_CMR

De ruwe data van dit station is te downloaden via de onderstaande link:
ftp://corsdata.miglis.sr/SRHR/ .

Gezien het feit dat het MI-GLIS ook afhankelijk is van derden, verzoeken wij u voor vertrek naar Nickerie voor metingen contact op te nemen met de CORS afdeling zodat u geïnformeerd wordt over de status van het Station”.

26 november 2018

Directeur MI-GLIS gekozen tot voorzitter van de “United Nations Expert Group on Land Administration and Management”

Van 26 tot 29 september jl. 56 werd in Zhejiang China, de jaarlijkse vergadering van de Expert Group for Land Administration and Management van de United Nations (UNGGIM) gehouden. De UNGGIM is een speciale groep van de Verenigde Naties, die zich richt op het beheer van geo-ruimtelijke informatie en grondbeheer, een sector die wereldwijd steeds meer terrein wint met het oog op de voortschrijdende technologische ontwikkelingen met ruimtelijke informatie als basis. Meer dan negenenveertig deelnemers uit achttien landen en internationale organisaties namen deel aan deze bijeenkomst.

Tijdens de vergadering werd gedebatteerd over de samenstelling van een overkoepelend beleidsraamwerk dat op een effectieve manier de relatie tussen de bevolking en de grond waarop zij wonen, kan vastleggen en analyseren. De groep heeft haar inzichten kunnen verbreden over de rol en het belang van grondregistratie en het streven om niemand achter te laten conform de doelstellingen vervat in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Verschillende deskundigen hebben de belangrijkste effecten van een effectief grondregistratie systeem op een rij gezet:

 1. De continue groei van het aantal personen met betrouwbare titels op grond
 2. Bevordering van een efficiënte markt voor onroerende goederen
 3. De bijdrage aan het vormen van slimme leefgemeenschappen
 4. De vermindering en het voorkomen van conflicten en migratietriggers
 5. De versteviging van rechtszekerheid
 6. De ontsluiting van basis infrastructuur
 7. De bevordering van betaalbare woningbouw
 8. De bescherming van vooral achtergestelden in een maatschappij

De vergadering concludeerde onder meer dat in de meeste landen er behoefte is aan continue voorlichting omdat grondzaken complex zijn en moeilijk over te brengen aan de gemeenschap.

De Expert Group heeft verder negen strategische aandachtpunten vastgesteld op basis waarvan het raamwerk zal worden uitgewerkt. Het gaat hier om beheer en transparantie, het juridisch kader van grondregistratie, bedrijfs modellen, dataverzameling en verwerking, innovatie, standaarden partnerschap, opleidingen en awareness.

De directeur van het MI-GLIS, Silvano Tjong-Ahin, die in augustus j.l. voor een periode van drie jaar gekozen is tot één van de twee voorzitters, mocht bij deze gelegenheid zijn eerste bijeenkomst voorzitten.

Volgens Tjong-Ahin is zijn participatie aan deze vergadering van groot belang voor Suriname omdat hierdoor de erkenning van Surinaams kader binnen internationale organisaties tot uiting komt.  Ook is het belangrijk dat Suriname door haar participatie kennis mag maken met de nieuwste opvattingen en methoden voor effectieve grondregistratie en voor het vergaren en management van geo-ruimtelijke informatie. Tjong-Ahin hoopt over twee jaar de vergadering in Suriname te kunnen houden.