CORSDATA

STATION PBM1 (Paramaribo)

STATION SCRS (Saramacca)

STATION SRZN (Zanderij)

STATION SRBL (Brokopondo)

STATION SRMM (Merian Mijn) STATION SRHR (Henar) STATION SRTS (Soemboredjo) Station_SRMG