FAQ

De navolgende bescheiden zullen aan de notaris overlegd moeten worden bij verkoop en koop van onroerend goed:

  • Bewijs van eigendom (transportakte oftewel notariele akte van overdracht c.q. beschikking);
  • Originele of kopie conform perceelkaart met PerceelsID verkregen via de beedigde landmeter van het MI-GLIS;
  • Uittreksel & Nationaliteitsverklaring (CBB) verkoper(s) en koper(s). Indien verkoper niet-ingezetene, een uitgebreid uittreksel van de Gemeente met historische gegevens omtrent zijn/haar burgerlijke staat;
  • Fotokopie paspoort i.c.m. rijbewijs of identiteitskaart verkoper(s) en koper(s);
  • Fotokopie Familieboekje verkoper;
  • Taxatierapport (niet ouder dan 1jaar);
  • Kwitantie laatst betaalde grondhuurvergoeding c.q. canon aan de Staat (bij domeingrond transacties);

Indien het verkoop van boedelpercelen of percelen op naam van rechtspersonen betreft, zullen er meerdere documenten dan de bovenstaande overlegd moeten worden. Daarvoor kunt u zich wenden tot de notaris.


Procedurele stappen verkoop en koop

Stap 1) De Notaris geeft opdracht aan een taxateur om de werkelijke waarde van het onroerend goed te taxeren voor belastingdoeleinden.
Duur: 5 tot 7 dagen, simultaan met stap 2.
Kosten: 0.2% van getaxeerde waarde

Stap 2) De Notaris doet onderzoek bij het MI-GLIS over de huidige eigenaar, beslagen en overige beperkingen op het onroerend goed.
Duur: 1 werkdag, simultaan met stap 1.
Kosten: SRD30

Stap 3) Het taxatierapport wordt door de notaris aan de Bewaarder aangeboden voor verificatie en goedkeuring.
Duur: 1 tot 2 werkdagen
Kosten: geen

Stap 4) Partijen komen overeen bij de notaris, en tekenen de akte conform de wet, alwaar ook de betaling plaatsvindt. Naast de kosten voor het onroerend goed, worden ook de tarieven voor het MI-GLIS en de notaris betaald. De notaris maakt het tarief van het MI-GLIS over bij het aanbieden van de getekende aktes.
Duur: 1 dag
Kosten: 7% van de koopsom en de kale grondwaarde (zegelrechten belasting) + maximaal 3% van de koopsom (notariskosten) + 0.5% (kosten MI-GLIS).

Stap 5) Het MI-GLIS ontvangt getekende aktes en onderliggende stukken, hetgeen dezelfde dag in het dagregister opgenomen wordt.
Duur: 1 dag
Kosten: zie stap 4)

Stap 6) MI-GLIS legt een afgewerkte transport akte klaar voor de notaris om opgehaald te worden.
Duur: 9 dagen*
Kosten: zie stap 4)


U kunt zich bij het MI-GLIS begeven op elke werkdag tussen 08:00 en 12:00 voor het aanvragen van een uittreksel. Neemt u daarvoor mee: id-kaart, kopie oude uittreksel, perceelkaart. Indien u geen bescheiden meeneemt, zult u mogelijk langer wachten op uw uittreksel. Bekijk de volledige procedure op de pagina over onze Diensten.


Ja, dit systeem bestaat er al voor de bepaalde belanghebbenden van het MI-GLIS, bijvoorbeeld het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB). Dit systeem is nog niet beschikbaar voor het publiek.


Het MI-GLIS is niet verantwoordelijk voor het grondbeheer. Het Domeinkantoor, onderdeel van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbheer (ROGB) is verantwoordelijk voor de procedure voor aanvraag van domeingrond. U leest meer daarover op de overheids webiste, www.gov.sr of via: http://gov.sr/sr/ministerie-van-rgb/documenten/onderdirectoraat-grondbeheer.aspx


Voor grondaanvragen bent terecht bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het Management Instituut Grondregistratie en Landinformatiesysteem (MI-GLIS) staat los van het Ministerie. Voor meer informatie over grondaanvraag, kijkt u ook op de website van het Ministerie via www.gov.sr of http://www.gov.sr/ministerie-van-rgb/documenten/onderdirectoraat-grondbeheer.aspx


U kunt zich bij het MI-GLIS begeven op elke werkdag tussen 08:00 en 12:00 voor het aanvragen van een uittreksel. Neemt u daarvoor mee: id-kaart, kopie oude uittreksel, perceelkaart. Indien u geen bescheiden meeneemt, zult u mogelijk langer wachten op uw uittreksel. Bekijk de volledige procedure op de pagina over onze Diensten. Afhalen van uw Hypothecair Uittreksel kan tot 14:00 uur.


Bij het aanvragen betaalt u SRD25. Bekijk ook de tarieven voor eventuele aanpassingen. Bekijk de procedure Hypothecaire Uittreksel aanvragen.


U kunt die informatie vinden in de akte van dat perceel. U kunt bij het MI-Glis terecht voor een kopie van de akte. Bekijk de procedure op de pagina over onze Diensten.


U kunt daarvoor een hypothecair uittreksel aanvragen. Bekijk de procedure op de pagina over onze Diensten.


U kunt daarvoor een hypothecair uittreksel aanvragen. Bekijk de procedure op de pagina over onze Diensten.


Ja, volg de procedure op de pagina van de GLIS Landmeter.


Ja, volg de procedure op de pagina Diensten.


Overzichtskaarten met daarop de ingetekende straten en percelen, met of zonder Infra Rode luchtfoto daaronder. Dit kan zowel in kleur als zwart-wit.


Het BR nummer is een huis nummer en wordt toegekend door het CBB. Een perceelnummer wordt toegekend door een landmeter.