PerceelsID

Wat is de PerceelsID?

1. Wat is de perceelsidentificatie (PerceelsID)?

Het is een unieke identificatie van een perceel. Net zoals elke burger een ID nr. heeft voor burgerlijke zaken, krijgt een perceel een PerceelsID.

2. Wat zijn de voordelen bij het toekennen van de PerceelsID?/ Waarom een PerceelsID?

a. Een perceelslD is ingevoerd om ordening te brengen in de registratie van percelen.
b. Het vergroot de rechtszekerheid
Het proces van perceelslD toekenning geeft meer zekerheid over de precieze
oppervlakte, vorm en ligging van een perceel. Doordat het MI-GLIS controle uitvoert
op de beëdigde landmeters, zullen fouten aanmerkelijk worden verminderd en de
burger heeft bovendien de garantie dat het perceel door deskundigen is gemeten.
c. Het is een eenduidige manier van nummering van percelen waardoor er praktisch
geen misverstanden over de ligging kunnen ontstaan.
d. Percelen waarvan de uitmetingskaarten voorzien zijn van een PerceelslD, zijn
middels moderne hulpmiddelen zoals o.m. een smartphone en GPS-apparatuur
makkelijker vindbaar door het invoeren van de coördinaten die voorkomen op die
kaarten.
e. Alle uitmetingskaarten met PerceelslD worden opgeslagen in het bestand van het
MI-GLIS en de burger hoeft bij eventueel verlies, geen nieuwe uitmeting meer te laten
doen. Een kopie van uw kaart zal altijd te verkrijgen zijn bij het MI-GLIS.
f. Met de toekenning van PerceelslD’s zal het makkelijker zijn het nationaal
percelenbestand op te bouwen.

3. Moeten alle percelen een PerceelsID hebben?

Ja, conform het Besluit Perceelsidentificaties van 27 oktober 2016, SB 2016 no.129, moeten alle percelen in Suriname een PerceelsID hebben, maar toekenning van PerceelsID’s zal geleidelijk aan gebeuren (zie punt 5).

4. Moeten alle percelen onmiddellijk van een PerceelsID worden voorzien?

Nee, dat hoeft niet. Een PerceelsID wordt toegewezen bij het opmaken van een nieuwe uitmetingskaart. Alleen als men een perceel wilt verkopen, schenken, verdelen, verkavelen, samenvoegen of een zakelijk recht erop wil vestigen (bijvoorbeeld opstal of vruchtgebruik), zal een nieuwe uitmeting moeten plaatsvinden en een PerceelsID door een beëdigde landmeter aangevraagd moeten worden.

5. Wanneer wordt een PerceelsID toegekend?

Alleen als u een nieuwe uitmetingskaart laat opmaken, wat nodig is als u “zaken gaat doen” in relatie tot een perceel. M.a.w. als u een perceel wilt verkopen, schenken, verdelen, verkavelen, samenvoegen of een zakelijk recht erop wil vestigen (bijvoorbeeld opstal of vruchtgebruik) zal er een PerceelsID aangevraagd moeten worden bij het MI-GLIS. In verband met het bovenstaande zijn er drie situaties:

a) Perceel verkopen, schenken of een zakelijk recht erop vestigen.
Met verwijzing naar de inhoud van punt 3: vanaf 1 juli 2017 is een uitmetingskaart met PerceelsID vereist.
Vooralsnog zullen voor het vestigen van hypotheek of het leggen van beslag tot nader order uitmetingskaarten zonder PerceelsID worden geaccepteerd.
b) Perceel verdelen, verkavelen of samenvoegen.
Neem contact op met een beëdigde landmeter (zie de MI-GLIS website/folder op het MI-GLIS kantoor) voor het maken van een nieuwe uitmetingskaart met een PerceelsID.
c) Perceel toegewezen gekregen van de overheid na 28 oktober 2016.
Neem contact op met een beëdigde landmeter voor het maken van een nieuwe uitmetingskaart met een PerceelsID nadat u een bereidsverklaring heeft ontvangen.

6. Hoe komt men aan een PerceelsID?

Elke aanvraag voor een PerceelsID moet bij het MI-GLIS worden ingediend door een beëdigde landmeter nadat die het perceel heeft uitgemeten. Indien blijkt dat de uitmetingskaart is opgemaakt volgens de richtlijnen uit de Landmetersinstructies, wordt de PerceelsID door de GLIS-landmeter aangebracht op de uitmetingskaaart.

7. Wat is het tarief voor een PerceelsID?

Het MI-GLIS brengt de beëdigde landmeter een tarief van SRD 50,- in rekening voor de toekenning van een PerceelsID.

8. Wat is de wachttijd voor het verkrijgen van een PerceelsID?

Indien alle stukken in orde zijn, wordt een PerceelsID binnen 3 tot 5 werkdagen door de GLIS-landmeter verschaft aan de beëdigde landmeter.

9. Hoe ziet een PerceelsID eruit?

Een PerceelsID voor Suriname is een code, die bestaat uit twee letters, die zijn afgeleid uit de naam van het ressort en uit twee groepen van vier cijfers, die zijn afgeleid uit de geografische locatie van het perceel.
Bijvoorbeeld: LT-0949-9869 betreffende een perceel in het ressort Latour.

Bij Staatsbesluit (SB 2016 no. 129) zijn alle ressorten voorzien van een lettercode, te weten:

ressort lettercode

Download de PerceelsID brochure hier.