Samenwerkings-overeenkomst revisie Klapper 2011

Samenwerkingsovereenkomst revisie Klapper 2011

Op 9 juni 2021 heeft het MI-GLIS een samenwerkingsovereenkomst getekend met 5 onafhankelijke makelaars/ taxateurs teneinde te komen tot revisie van de Klapper van 2011.

 De klapper is een document waarvan er gebruik wordt gemaakt bij de bepaling van de taxatiewaarden. Het is vermeldenswaard dat de Klapper geen wettelijke grondslag heeft, maar het dient als een referentie kader om te voorkomen dat taxateurs  bij het taxeren de percelen onderwaarderen. De Klapper geeft dus de ondergrens aan die gehanteerd moet worden bij toetsing van taxatiewaarden. Aan de hand van de Klapper wordt het MI-GLIS in staat gesteld om de inning van zegelrechten ten behoeve van de Staat op een richtige wijze uit te kunnen voeren.

 De Klapper is destijds tot stand gekomen na gemaakte afspraken tussen de toenmalige Hypotheekbewaarder Dhr. H. Rokette, de makelaars/taxateurs en de Vereniging van Notarissen en kandidaat-notarissen (VNKN). De huidige Klapper dateert van 2011.

 Ten aanzien van de huidige  klapper moet worden opgemerkt dat die enkele beperkingen heeft te weten:

  1. De klapper geeft de Euro waarde aan, terwijl er in SRD afgerekend moet worden. In afstemming met de notarissen wordt de juiste waarde in de taxatierapporten vermeld in SRD. De omrekening van Euro naar SRD geschiedt volgens de geldende  verkoop dagkoers van de Centrale Bank van Suriname.
  2. De klapper bevat alleen de klapperwaarde in de districten Paramaribo en Wanica. Percelen buiten de districten Paramaribo en Wanica worden op basis van ervaring en vergelijking beoordeeld aan de hand van de gemiddelde marktprijzen.
  3. De klapperwaarde geeft slechts de waarde van de blote, onbebouwde percelen aan. Bij de beoordeling van bebouwde over te dragen percelen wordt er een inschatting gemaakt van de waarde van het opstal op basis van een gemiddelde prijs. De conditie van het opstal wordt bij de beoordeling ook in aanmerking genomen.

 Op basis van het vorige is het noodzakelijk gebleken dat de Klapper wordt geactualiseerd c.q. aangevuld. Sedert de periode oktober 2019  waren door de voormalige Bewaarder Mr. G. Heikerk initiatiefgesprekken gevoerd met de Beroepsorganisatie, de Associatie van Makelaars in Onroerende Goederen (“AMOG”) en is er naar aanleiding hiervan een pilot project gestart per december 2019 voor herziening van de klapper.

 Thans zijn vijf onafhankelijke makelaars/taxateurs, de “Commissie Herziening Klapperwaarden”, op speciaal verzoek van de Directeur van het MI- GLIS, Mr. G. Heikerk bereid gevonden om de Klapper te evalueren en deze te herzien, c.q. aan te vullen. De “Commissie Herziening Klapperwaarden” wordt ingevuld door de volgende personen:

  • Omayra Bouterse
  • Sergio Eliazer
  • Maikel Latour
  • Farik Nazir
  • Arthur Krommie

 De herziene klapper moet in december 2021 een feit zijn.