suriname

Akte statistieken

PerceelsID statistieken

Hypothecaire uittreksel statistieken

Toewijzingsbeschikking ontvangen?

Toewijzingsbeschikking ontvangen?toewijzingsbesch
Heeft u een toewijzingsbeschikking ontvangen? Bekijk hier de volgende stappen die u bij het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en daarna het MI-GLIS onderneemt.

Hoe vraagt u domeingrond aan?

Het aanvragen van domeingrond gaat hoofdzakelijk via het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Vanaf het moment dat u een toewijzingsbeschikking ontvangen heeft van de Minister, begeeft u zich naar het MI-GLIS. Voor de juiste informatie over de stappen vooraf raadpleegt u de informatie bij het desbetreffende Ministerie:

Heeft u een toewijzingbeschikking?

Ga verder met de volgende stappen:

Stap 1) Controleer goed wat de dagtekening is van uw toewijzingsbeschikking; dat is de datum waarop de Minister van Grondbeleid en Bosbeheer de toewijzingsbeschikking getekend heeft.

Stap 2) Zorg ervoor dat u binnen 4 maanden na dagtekening (zie stap 1) de toewijzingsbeschikking indient bij het MI-GLIS. Zorg ervoor dat u alle stukken heeft bij indiening, toewijzingsbeschikking, originele kaart en C-formulier. Indienen kan elke werkdag tussen 08:00 en 12:00. Na 12:00 worden alle aangeboden stukken zorgvuldig verwerkt, zodat deze (na gemiddeld een maand) afgeleverd kunnen worden door het MI-GLIS aan het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Indieningsformulier; u ontvangt bij het MI-GLIS een indieningsformulier welke u bij de afdeling Expeditie van Domeinkantoor toont (zie stap 3). Het MI-GLIS zorgt voor overschrijving in de registerboeken en geeft uw transport akte door aan Domeinkantoor van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.
 • Vervaldatum; als bijvoorbeeld de dagtekening op uw toewijzingsbeschikking 2 januari 2020 is, dan moet u voor 2 mei 2020 langs bij het MI-GLIS. Als u niet binnen de vier (4) maanden komt, vervalt uw toewijzingsbeschikking van rechtswege.
 • Aanmelding; geef bij uw bezoek aan het MI-GLIS direct door aan de wachtkamer coordinator dat u er bent voor indiening van uw toewijzingsbeschikking.

Stap 3) Een (1) maand na indiening bij het MI-GLIS kunt u contact opnemen met de afdeling Expeditie bij het Domeinkantoor van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Neem daarbij uw indieningsformulier mee welke u van het MI-GLIS meekreeg (zie stap 2). Aldaar kunt u informeren naar uw transport akte.

Reminders

Wilt u een kopie perceelkaart of een overzichtskaart aanvragen, lees hier hoe u dit kunt doen.

Wilt u een hypothecaire uittreksel aanvragen, lees hier verder hoe u dit het best kunt doen. Bekijk ook de video voorlichting.

Aangepaste dienstverlening

Hierbij maakt het MI-GLIS bekend, dat i.v.m. de huidige situatie die is ontstaan door de COVID-19 pandemie, haar kantoor alleen op de dinsdag en donderdag wordt opengesteld voor het publiek en wel voor aanvragen van documenten m.b.t. de openbare registers.
De opening geschiedt telkens van 08:00 tot 11:00 uur v.m.

Het kantoor van de GLIS-landmeter blijft vooralsnog gesloten voor het publiek.

De dienstverlening in Nickerie is voorlopig aangehouden.

Met notariaten, landmeters, banken, etc worden aparte afspraken gemaakt.

Wij verzoeken het publiek slechts voor dringende zaken
het kantoor te bezoeken en zoveel mogelijk gebruik
te maken van onze online diensten (www.miglis.sr).

Om het publiek tegemoet te komen, kunnen tot nader order hypothecaire uittreksels ook via het emailadres van de Klantenservice aangevraagd worden t.w.: ks@miglis.sr Aan uw emailbericht moeten zijn toegevoegd:

 1. uw telefoonnummer
 2. duidelijke scan/foto van uw ID kaart
 3. een duidelijke scan/foto van
 4. een perceelkaart of
 5. een oud hypothecair uittreksel of
 6. een transportakte
  Let op: een huisadres is niet voldoende voor een aanvraag.

Wij danken u voor uw begrip.

Het Bestuur van het MI-GLIS.

Gesloten maandag 16 maart 2020 voor het publiek

Bekendmaking van het MI-GLIS

Hierbij maakt het bestuur van het MI-GLIS bekend dat het kantoor aan de Primulastraat nr. 1 op maandag 16 maart 2020 van 08:00 tot 10:00 gesloten is voor het publiek.

Daarnaast zullen voorlopig geen nieuwe aanvragen voor verklaringen van geen onroerend goed in behandeling worden genomen. Dit zijn verklaringen dat een persoon geen perceel op zijn/haar naam heeft staan.

Personen die al een aanvraag voor een verklaring hebben ingediend, hoeven zich voorlopig niet aan te melden voor het ophalen daarvan, maar moeten de media berichten volgen om te weten wanneer deze worden verstrekt.

Deze maatregel is een direct gevolg van de onhandelbare drukte op ons kantoor de afgelopen dagen en de maatregelen i.v.m. het COVID-19 virus.

Wij bieden onze verontschuldigingen voor het ongerief.

Het bestuur van het MI-GLIS

Tarieven vaststelling

Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat per 27 oktober 2016 het Staatsbesluit inzake de vaststelling van tarieven (Besluit vergoeding voor diensten van het Management Instituut GLIS en bevoegdheid bestuur Management Instituut GLIS de hoogte te wijzigen – zie ook ‘het Staatsbesluit inzake toekenning perceels ID’s’ ) is afgekondigd. Met dit Staatsbesluit zijn voor het eerst de tarieven voor diensten van het MI-GLIS conform de GLISwet vastgesteld.
Een uitgebreide lijst van de vastgestelde tarieven voor diensten van het MI-GLIS kunt u vinden op onze website en op ons kantoor.
De tarieven zullen ingaan per 5 december 2016.

Bekijk de tarieven hier.

Lezing: toekomst geoinformatievoorziening Suriname

KadIntGlisLogosHet MI-GLIS voert sedert het vorig jaar in samenwerking met ‘Kadaster International’
het project “Ketenverbetering land, data- en informatievoorziening Suriname” uit. Dit project beoogt het proces van landinformatie en eigendomsregistratie in Suriname te verbeteren. Het uiteindelijk effect van deze verbetering zal moeten zijn dat de rechtszekerheid met betrekking tot de registratie van onroerende goederen wordt verbeterd en dat Suriname daarmee in een veel betere concurrentie positie zal komen te verkeren.
In het kader van bovengenoemd project wordt ook aandacht besteed aan de geografische informatie (geo-informatie) voorziening in Suriname. De geo-informatie voorziening is in ons land nog niet voldoende ontwikkeld. Binnen de United Nations en andere internationale organisaties is echter reeds geruime tijd de discussie opgelaaid over de intensivering van het gebruik van geo-informatie voor sociaal- economische analyses.
Het MI-GLIS beijvert zich het belang van geo-informatie te onderstrepen en heeft zichgislayersDrop tot doel gesteld om een belangrijke spil te worden in de productie en het beheer van geo-informatie in Suriname.
In bovengenoemd verband zal het MI-GLIS een lezing organiseren welke zal worden
verzorgd door de heer Christiaan Lemmen Ph.D, die vanwege zijn rijke ervaring in heel veel ontwikkelingslanden ongetwijfeld een belangrijke bijdrage kan leveren aan de discussie over het belang en gebruik van geo-informatie in Suriname.
Christiaan Lemmen is Sr. Geodetic Advisor van Kadaster Internationaal in Nederland. Hij is tevens Directeur van de International Office of Cadastre and Land Records binnen de International Federation of Surveyors (FIG). De heer Lemmen is één van de auteurs van de International Standards for the Land Administration Domain. Christiaan Lemmen heeft ervaring opgedaan in meer dan 50 landen.

Langs deze weg nodigen wij u uit ter bijwoning van eerdergenoemde lezing.Lemmen

Datum: dinsdag 14 juni 2016
Tijd: 19:30 – 21:30
Plaats: University Guesthouse aan de Leysweg
Onderwerp: “De toekomst van de Geo-informatievoorziening in Suriname.”

Gelieve uw participatie te bevestigen per email naar info@miglis.sr of telefonisch per 403785 ext. 257