De navolgende bescheiden zullen aan de notaris overlegd moeten worden bij verkoop en koop van onroerend goed:

  • Bewijs van eigendom (transportakte oftewel notariele akte van overdracht c.q. beschikking);
  • Originele of kopie conform perceelkaart met PerceelsID verkregen via de beedigde landmeter van het MI-GLIS;
  • Uittreksel & Nationaliteitsverklaring (CBB) verkoper(s) en koper(s). Indien verkoper niet-ingezetene, een uitgebreid uittreksel van de Gemeente met historische gegevens omtrent zijn/haar burgerlijke staat;
  • Fotokopie paspoort i.c.m. rijbewijs of identiteitskaart verkoper(s) en koper(s);
  • Fotokopie Familieboekje verkoper;
  • Taxatierapport (niet ouder dan 1jaar);
  • Kwitantie laatst betaalde grondhuurvergoeding c.q. canon aan de Staat (bij domeingrond transacties);

Indien het verkoop van boedelpercelen of percelen op naam van rechtspersonen betreft, zullen er meerdere documenten dan de bovenstaande overlegd moeten worden. Daarvoor kunt u zich wenden tot de notaris.

Procedurele stappen verkoop en koop

Stap 1) De Notaris geeft opdracht aan een taxateur om de werkelijke waarde van het onroerend goed te taxeren voor belastingdoeleinden.
Duur: 5 tot 7 dagen, simultaan met stap 2.
Kosten: 0.2% van getaxeerde waarde

Stap 2) De Notaris doet onderzoek bij het MI-GLIS over de huidige eigenaar, beslagen en overige beperkingen op het onroerend goed.
Duur: 1 werkdag, simultaan met stap 1.
Kosten: SRD30

Stap 3) Het taxatierapport wordt door de notaris aan de Bewaarder aangeboden voor verificatie en goedkeuring.
Duur: 1 tot 2 werkdagen
Kosten: geen

Stap 4) Partijen komen overeen bij de notaris, en tekenen de akte conform de wet, alwaar ook de betaling plaatsvindt. Naast de kosten voor het onroerend goed, worden ook de tarieven voor het MI-GLIS en de notaris betaald. De notaris maakt het tarief van het MI-GLIS over bij het aanbieden van de getekende aktes.
Duur: 1 dag
Kosten: 7% van de koopsom en de kale grondwaarde (zegelrechten belasting) + maximaal 3% van de koopsom (notariskosten) + 0.5% (kosten MI-GLIS).

Stap 5) Het MI-GLIS ontvangt getekende aktes en onderliggende stukken, hetgeen dezelfde dag in het dagregister opgenomen wordt.
Duur: 1 dag
Kosten: zie stap 4)

Stap 6) MI-GLIS legt een afgewerkte transport akte klaar voor de notaris om opgehaald te worden.
Duur: 9 dagen*
Kosten: zie stap 4)

Het aanvragen en betalen van een uittreksel kan thans online. Daarvoor heeft u de volgende documenten nodig: id-kaart, kopie oude uittreksel, perceelkaart (geen figuratieve kaart). Bekijk de volledige procedure op de pagina over onze Diensten.

Ja, dit systeem bestaat er al voor de bepaalde belanghebbenden van het MI-GLIS, bijvoorbeeld het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Voor het publiek kan dit via : www.miglis.sr/percelenonline

Het MI-GLIS is niet verantwoordelijk voor het grondbeheer. Het Domeinkantoor, onderdeel van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer is verantwoordelijk voor de procedure voor aanvraag van domeingrond. U leest meer daarover op de website van het Ministerie via www.gov.sr of  https://gbbregistratie.sr/

Voor grondaanvragen bent u terecht bij het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Het Management Instituut Grondregistratie en Landinformatiesysteem (MI-GLIS) staat los van het Ministerie. Meer informatie over grondaanvraag vind u op de website van het Ministerie via www.gov.sr of  https://gbbregistratie.sr/

Het aanvragen van een HU gaat thans online.
Het aanvragen en betalen van een HU gaat via onze website.
Klik de bestel online button
Voor nadere info Click Hier
Voor info over hoe u online bestelt Click Hier

Een hypothecair uittreksel of ook hypothecair bericht genoemd, geeft u een duidelijk overzicht van de rechten en eventuele vorderingen die op een pand of perceel rusten. Het kan namelijk zijn dat op het pand of perceel beslag is gelegd of dat er schuldeisers zijn.

Bij het aanvragen betaalt u SRD30. Bekijk ook de tarieven voor eventuele aanpassingen. Bekijk de procedure Hypothecaire Uittreksel aanvragen.

U kunt die informatie vinden in de akte van dat perceel. U kunt bij het MI-GLIS terecht voor een kopie van de akte. Bekijk de procedure op de pagina Diensten.

U kunt daarvoor een hypothecair uittreksel aanvragen. Bekijk de procedure op de pagina over onze Diensten.

U kunt daarvoor een hypothecair uittreksel aanvragen. Bekijk de procedure op de pagina over onze Diensten.

Ja, volg de procedure op de pagina Diensten.

Overzichtskaarten met daarop de ingetekende straten en percelen, met of zonder Infra Rode luchtfoto daaronder. Dit kan zowel in kleur als zwart-wit.

Het BR nummer is een huis nummer en wordt toegekend door het CBB. Een perceelnummer wordt toegekend door een landmeter.

U plaatst in de omschrijving uw Bestelnummer.
Het bestelnummer is van belang om na te gaan welk product u heeft aangevraagd.
Ontbreekt het bestelnummer dan wordt uw aanvraag niet behandeling genomen.

Ja, dat kan. Het stortingsbewijs, waarin het Bestelnummer is opgenomen mailt u vervolgens naar: receptie@miglis.sr

Nee, een PerceelsID kunt u uitsluitend via een beëidigde landmeter laten aanvragen. Neem onze informatie brochure door. De lijst met beëdigde landmeters vindt u hier.

lndien de beëedigde landmeter de meting heeft uitgevoerd en de daarbij behorende kaart heeft

vervaardigdigd conform de Landmeterinstructie en de daarvoor benodigde stukken heeft ingediend,

wordt een PerceelslD binnen twee (2) weken door de GLIS-landmeter verschaft aan de beëdigde

landmeter. Let op: De beëdigde landmeter ontvangt bij de indiening een aanvraagnummer, dat hij

aan de rechthebbende of diens gemachtigde dient af te staan. Hiermee kan deze zelf de status van

de aanvraag via “PerceelsID Status Online” volgen.

Het aanvragen van een verklaring van geen onroerend goed gaat thans online.
Klik op de bestel online button
Voor nadere informatie Click Hier
Info over hoe u online bestelt Click Hier 

wpChatIcon
wpChatIcon
We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).